ТАРИФА

ТАРИФА

 

Цените на адвокатските възнаграждения за предоставяните услуги в кантора „Дашева и Маринов“ се определят в зависимост от :

правната и фактическа сложност за всеки отделен случай,

от обема на възложената работа, както и

от тяхната продължителност.

 

Цените на предоставяните услуги са съобразени с Наредба № 1 от 9 юли 2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, издадена от Висшия адвокатски съвет, (Обн. ДВ. бр.64 от 23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.2 от 9 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.43 от 8 Юни 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 28 Март 2014г.) и не могат да бъдат в размер по-нисък от нормативно определения.

 

Кантора „Дашева и Маринов“ предлага абонаментно обслужване за неправителствени организации (НПО) и търговци.

 

Часовете за консултация в кантора „Дашева и Маринов“ се осъществяват с предварително записване и могат да бъдат и извън работното време на кантората.

 

Може да заявите консултация на е-майл: albena.d.dasheva@gmail.com